A级毛片100部免费看下载

資料站

DATA STATION

戰隊福利
【領取途徑】

    幫派界面(Alt+B)--幫派福利--戰隊俸祿
【戰隊相關】

    1、根據幫戰風云榜,每輪幫戰結束后的22:00點開始根據前8名的幫派發放福利幫貢和金券。
    2、戰隊成員和福利比例由幫主或副幫主設定。
    3、福利比例分配范圍為0~30%,一個角色最多只能分到30%,系統平均分配時若人數小于分配范圍,多余的百分比將會舍棄。
    4、若有角色分配值未滿,系統平均分配剩余的比例后,當前角色比例最多為30%,超出的部分將會舍棄,其他角色平均分配,若有小數點則取整。
    5、若之前設置好了百分比則福利將按照之前設置的百分比分配,若未設置百分比則系統會在23:30分自動平均分配,小數點取整,戰隊成員從23:30起領取福利。
    6、系統平均分配,若百分比有零頭,系統自動發放時,則按照列表從上到下分配零頭。
    

【戰隊俸祿】

    本服幫戰
    名次    戰隊金券    戰隊幫貢    幫主幫貢
      1        30000        30000        10000
      2        29000        29000         9600
      3        28000        28000         9200
      4        27000        27000         8800
      5        15000        15000         5000
      6        14000        14000         4600
      7        13000        13000         4200
      8        12000        12000         3800
    跨服幫戰
     名次   戰隊金券   戰隊幫貢   幫主幫貢
      1        45000        45000       15000
      2        44500        44500       14800
      3        44000        44000       14600
      4        43500        43500       14400
      5        43000        43000       14200
      6        42500        42500       14000
      7        42000        42000       13800
      8        41500        41500       13600
      9        41000        41000       13400
      10      40500        40500       13200
      11      40000        40000       13000
      12      39500        39500       12800
      13      39000        39000       12600
      14      38500        38500       12400
      15      38000        38000       12200
      16      37500        37500       12000
      17      30000        30000       11000
      18      29500        29500       10800
      19      29000        29000       10600
      20      28500        28500       10400
      21      28000        28000       10200
      22      27500        27500       10000
      23      27000        27000       9800
      24      26500        26500       9600
      25      26000        26000       9400
      26      25500        25500       9200
      27      25000        25000       9000
      28      24500        24500       8800
      29      24000        24000       8600
      30      23500        23500       8400
      31      23000        23000       8200
      32      22500        22500       8000
      33      20000        20000       7800
      34      19500        19500       7600
      35      19000        19000       7400
      36      18500        18500       7200
      37      18000        18000       7000
      38      17500        17500       6800
      39      17000        17000       6600
      40      16500        16500       6400
      41      16000        16000       6200
      42      15500        15500       6000
      43      15000        15000       5800
      44      14500        14500       5600
      45      14000        14000       5400
      46      13500        13500       5200
      47      13000        13000       5000
      48      12500        12500       4800
      49      12000        12000       3800
      50      12000        12000       3800
      51      12000        12000       3800
      52      12000        12000       3800
      53      12000        12000       3800
      54      12000        12000       3800
      55      12000        12000       3800
      56      12000        12000       3800
      57      12000        12000       3800
      58      12000        12000       3800
      59      12000        12000       3800
      60      12000        12000       3800
      61      12000        12000       3800
      62      12000        12000       3800
      63      12000        12000       3800
      64      12000        12000       3800
   
    
【注意事項】

    1、幫派合并戰隊成員按照主幫派的走,被合并的幫派戰隊管理的總福利獎勵將會清除。
    2、忘記領取的戰隊俸祿可以在領取新一次戰隊俸祿時一并領取。但退出幫派超過7天或幫派退幫人數過多,則會清除離幫人員的戰隊俸祿。
    3、領取戰隊俸祿獲得的幫貢不會計入周挑戰榜“個人周幫貢榜”。
A级毛片100部免费看下载